صفحه نخست

شکل بستع بندی رینگ موتور ماهله ( بسته های ۴ تایی)



نمونه بسته بندی بوش پیستون ماهله